hanssenenvoeten

Algemene voorwaarden

Hanssen&Voeten is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. 

Bij twijfel over een bestaande aandoening,  een behandeling  niet geëigend en/of toereikend is, kan Hanssen&Voeten de behandeling staken en/of doorverwijzen naar een arts of collega therapeut. 

Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist , dient cliënt voor aanvang van de massage/of tijdens intakegesprek mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk. Bij verzuim hiervan is cliënt zelf verantwoordelijk voor de eventuele nadelige gevolgen. 

Hanssen&Voeten is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

In geval van overmacht houdt Hanssen&Voeten zich het recht voor de afgesproken behandeling binnen 24 uur voor aanvang te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip overeengekomen met de cliënt.

Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de website van Hanssen&Voeten

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). 

De privacy verklaring 

 

 

Hanssen & Voeten | Kochlaan 5| 5644HN Eindhoven | tel: 06-42965888 | email: info@hanssenenvoeten.nl